Privacy, Cookies & Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Gezinsbond Kaulille, behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

2. Aansprakelijkheid

Gezinsbond Kaulille, spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gezinsbond Kaulille.
De inhoud van de Website wordt deels geautomatiseerd verkregen. Gezinsbond Kaulille doet haar best om deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desalniettemin is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, verouderd en/of onjuist is.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gezinsbond Kaulille nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Verkoopsvoorwaarden

Het gebruik van de tickets aangekocht bij Gezinsbond Kaulille houd de aanvaarding in van de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het betreffende evenement, bestellingen en verkopen van tickets in het kader van dit evenement. Door de toegang tot dit evenement, de bestelling, de aankoop en/of overdracht van tickets en het bezoek van deze website verklaart de bezoeker van het evenement, de bezoeker van deze website, de besteller, de koper, de overdrager en/of houder van het ticket en van andere producten en diensten (hierna 'Klant', 'u' of ‘uw’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.
Wij houden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan deze website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten of diensten op Gezinsbond Kaulille.be zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

3.1. Informatie

Wanneer wij informatie verstrekken in het kader van het betreffende evenement, bijvoorbeeld op onze website, sociale media of nieuwsbrieven proberen wij dit zo accuraat mogelijk te doen. Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt in het kader van het evenement.
Het betreffende evenement, de tickets en andere producten of diensten van dit evenement kunnen informatie bevatten van derden zoals sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en andere producten en diensten van derden. Wij controleren de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kunnen ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat wij akkoord gaan met zulke inhoud.

3.2. Aankoopvoorwaarden

De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De desbetreffende ticket(s) worden geannuleerd indien de betaling niet binnen de aangegeven betalingstermijn is gebeurd. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de Klant. Door de aankoop en/of het bezit van een ticket verklaren de koper, de overdrager en de houder van het ticket zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor de aankoop van een ticket geld geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop.
De tickets worden per e-mail verstuurd naar het adres opgegeven in het aankoopformulier

3.3. Toegangsvoorwaarden

Ieder ticket is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden zonder onze voorafgaande toestemming. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, is ten stelligste verboden:s - de regelmatige doorverkoop van tickets, - de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, - de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, - de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en burgerechtelijke sancties. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een overtreding op deze wetsbepaling met betrekking tot het betreffende ticket.
Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid van een ticket.

3.4. Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.
Indien en voor zover wij op welke grond ook toch aansprakelijk zouden gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het evenement, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het evenement gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.
Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij ter post aangetekend schrijven naar Gezinsbond Kaulille vzw, Bosbesstraat 21a, 3600 Genk.

4. Cookie beleid

We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om uw browse-ervaring op onze website te verbeteren, om u gepersonaliseerde inhoud te laten zien, om ons websiteverkeer te analyseren en om te begrijpen waar onze bezoekers vandaan komen.
Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden en om uw online ervaring op onze website te verbeteren (bijvoorbeeld om de inloggegevens van uw account te onthouden).
We gebruiken 3 soorten cookies:

  1. Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn essentieel om u diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om u in staat te stellen bepaalde functies van onze website te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we u bepaalde diensten op onze website niet aanbieden.
  2. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om u een persoonlijkere ervaring op onze website te bieden en om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u onze website gebruikt. We kunnen bijvoorbeeld functionele cookies gebruiken om uw taalvoorkeuren te onthouden of uw inloggegevens te onthouden.
  3. Tracking- en prestatiecookies: deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen om het verkeer naar onze website en hoe bezoekers onze website gebruiken te analyseren. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld dingen bijhouden zoals hoelang u op de website doorbrengt of de pagina's die u bezoekt, wat ons helpt te begrijpen hoe we onze website voor u kunnen verbeteren. De informatie die via deze tracking- en prestatiecookies wordt verzameld, identificeert geen individuele bezoeker.

Voor meer informatie over het cookiebeleid van onze partner en/of om op-out kunt u deze pagina's raadplegen:

Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via de instellingen in uw browser. Raadpleeg hiervoor de helpbestanden van uw browser

5. Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die u invult, worden opgeslagen in onze database en worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Persoonlijke contactgegevens zullen nooit worden vrijgegeven of verkocht.
We zullen uw contactgegevens ook nooit aan andere partijen bezorgen of verkopen, tenzij we hier wettelijk toe verplicht worden
U kunt altijd vragen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen of corrigeren.

6. Contact

Neem voor overige vragen of opmerkingen gerust contact met ons op.